Kiyasho Shuzo

Junmai Ginjo Sake 'Hattan Nishiki' Jikon

Junmai Ginjo Sake 'Hattan Nishiki' Jikon

Junmai Ginjo Sake 'Hattan Nishiki' Jikon

Info

Producer:
Vintage:
NV
Country:
Japan
Region:
Mie
Variety:
Hattan Nishiki Rice

Sizes Available

Full Bottle JP-JIK-22-NV 12/720ml